Sundari 是虔誠的善女子,佛事

向來積極。近日專誦《佛說觀無量壽

佛經》。課間,她突然拋出一道問題:

「經上說,『若念佛者,當知此人則

是人中分陀利華。』請問『陀利』到

底是甚麼?」

  我聽不懂她說的經句,在座法師

一樣不明白。於是請她寫下『陀利』

二字,回窩後再研究。

  搬出《佛說觀無量壽佛經》和丁

福保的《佛學大辭典》翻查,忍不住

大笑。原來經上說的是「分陀利華」,

不是「陀利」!斷句錯誤。

  「分陀利華」即盛開的白蓮華,

以此譬喻人中之上乘者。詳解如下:【分陀利】


  (植物) Pu.n.darika,又作芬

陀利,分陀利迦,分荼利迦,分荼利

華,奔荼利迦。正開敷之白色蓮華也。

西土之蓮,有青黃赤白四種。又隨未

敷、開、落之三時而異名(蓮華部詳

說之),分陀利為白蓮華之正開敷者,

又此華最大,花瓣數百,一名百葉華,

妙法蓮華經之蓮華即此白蓮華,八葉

之分陀利華也。又此華多出於阿耨達

池,人間無有,故稱為人中好華,希

有華等。

  玄應音義三曰:「分陀利,又作

芬,此云白蓮華。」

  慧苑音義上曰:「芬陀利,此云

白蓮華。亦曰百葉花也。」

  慧琳音義三曰:「奔荼利迦,古

云芬陀利,正音本拏哩迦花,唐云白

蓮花,其色如雪如銀,光奪人目,其

香亦大,多出彼池。(無熱)人間無

有。」

  華嚴疏鈔八曰:「芬陀利者即白

蓮華,亦是正敷榮時也。」

  大日經疏十五曰:「分陀利迦,

花可有百葉,葉葉相承,圓整可愛。」

  觀經散善義曰:「言分陀利者,

名人中好華,亦名希有華,亦名人中

上上華,亦名人中妙好華,此華相傳

名蔡華是。」
【後記】


Sundari 電郵告之,她特地買了一本

《觀無量壽經》回家研究。據其所云,

「分陀利華會轉,色分青黃赤白,但

盛開時是大白蓮花。」創作者介紹
創作者 Giita 的頭像
Giita

Giita

Giita 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()